Privacy Statement Assendelft & Hankes Webservices B.V.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Assendelft & Hankes Webservices B.V. (hierna afgekort tot AHWS) draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermming.

Wij maken onderscheid in de verwerking van persoonsgegevens van onze directe klanten (als verwerkingssverantwoordelijke) en de gegevensverwerking die wij uitvoering in opdracht van onze klanten (als verwerker).

Verwerking van persoonsgegevens van onze directe klanten

Als u bij ons een dienst afneemt registreren wij de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, provincie, land;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers.

Doeleinden
Wij registreren deze gegevens om invulling te kunnen geven aan onze zakelijke relatie:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering.

Grondslagen
Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat AHWS hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan AHWS gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan kunnen aan deze derden persoonsgegevens worden verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken binnen de aan hun verleende opdracht. De randvoorwaarden worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

AHWS zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer AHWS aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn
AHWS zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.
Persoonsgegevens worden tot maximaal een jaar na opzegging van een dienstverleningscontract bewaard,  tenzij het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Gegevensbeveiliging
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft AHWS passende beveiligingsmaatregelen genomen.
De opslag van persoonsgegevens vindt plaats binnen een tweetal ISO 27001-gecertificeerde datacenters (gescheiden opslag van productie- en backupdata).

Uw rechten
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken zullen wij uw gegevens aanpassen, verwijderen of afschermen.

Ook kunt u AHWS verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht van onze klanten

AHWS verzorgt voor haar klanten een breed scala aan diensten, zoals:

 • Website-hosting;
 • Ontwikkeling en beheer van webtoepassingen;
 • ICT-beheer van lokale netwerken, servers en PC’s;
 • Backups van kantoorservers van klanten naar ons backupplatform.

Bij de uitvoering van deze diensten verwerkt AHWS voor haar klanten persoonsgegevens. Voor deze verwerkingsactiviteiten zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Voor de opslag van persoonsgegevens binnen onze infrastructuur wordt gebruik gemaakt van twee ISO 27001-gecertificeerde datacenters (gescheiden opslag van productie- en backupdata).

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Assendelft & Hankes Webservices B.V.
Beatrijsstraat 53
3021 RC Rotterdam
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door AHWS laat dit dan vooral aan ons weten.
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018.

AHWS kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.